Statut

U skladu sa čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), osnivačka Skupština Udruženja biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini, održana u Sarajevu, dana 31.05.2014. godine, donijela je

STATUT
UDRUŽENJA BIOHEMIČARA I MOLEKULARNIH BIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

I – OPŠTE ODREDBE
 Član 1.

Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) je osnovano Odlukom o osnivanju, broj: 01/13 od 31.05.2013. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Ovim Statutom u skladu sa članom 12. Zakona, se uređuje:

 •      naziv, skraćeni naziv i sjedište Udruženja;
 •      ciljevi i djelatnosti Udruženja;
 •      postupak za primanje i isključivanje članova;
 •      organi Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lica ovlaštena da sazovu skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;
 •      pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 •      javnost rada;
 •      postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih opštih akata;
 •      opis, oblik i sadržaj pečata i znaka Udruženja;
 •      zastupanje Udruženja;
 •      podnošenje finansijskog izvještaja i izvještaja o radu Udruženja;
 •      uslovi i postupak spajanja i podjele, odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;
 •      postupak za raspolaganje preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja i
 •     druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

Član 2.

Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.

 II – NAZIV, ADRESA I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA
Član 3.

Puni naziv Udruženja je:
Naziv Udruženja je:

Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini
Udruga biokemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini
Удружење биохемичара и молекуларних биолога у Босни и Херцеговини

Skraćeni naziv Udruženja je:

UBMB u BiH
UBMB u BiH
УБМБ у БиХ

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Association of Biochemists and Molecular Biologists in Bosnia and Herzegovina

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: ABMB in B&H

Član 4.

 Sjedište Udruženja je: Sarajevo, ulica Čekaluša broj 90.

Član 5.

 Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 6.

 Udruženje može promijeniti naziv, sjedište i znak Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja (u daljem tekstu: Skupština), u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7. 

 Danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obvezama i odgovornostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

III – PRAVNI STATUS, PEČAT, ŠTAMBILJ I ZNAK UDRUŽENJA
Član 8.  

 Udruženje ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Udruženja je okruglog oblika promjera 30 mm, sa upisanim punim nazivom Udruženja latiničnim pismom i nazivom Udruženja na engleskom jeziku, po obodu: Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini, Association of Biochemists and Molecular Biologists in Bosnia and Herzegovina i sjedište Sarajevo, a u sredini se nalazi znak Udruženja.

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojem. Za čuvanje i upotrebu pečata nadležan je sekretar Udruženja.

Štambilj Udruženja je četvrtastog oblika sa upisanim nazivom Udruženja latiničnim pismom: Udruženje biohemičara i molekularnih biologa u Bosni i Hercegovini i sjedište Sarajevo, a u sredini je linija za upisivanje broja akta i datuma.

Član 9.

 Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja predstavlja stilizovano okruglo polje, usred kojeg se nalazi otvorena knjiga, te epruveta koju okružuju dvije zmije iz kojih se otvara molekula DNK (dezoksiribonukleinske kiseline). U podlozi je stilizirani geografski prikaz Bosne i Hercegovine.

IV-CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA
 Član 10.

 Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

rad na poticanju naučnog i stručnog rada na području biohemije, molekularne biologije i ostalih srodnih biomedicinskih i prirodnih nauka;

 •        pomoć i podrška u unapređivanju i poboljšavanju obrazovanja na polju biohemije i molekularne biologije, te ostalih srodnih biomedicinskih i prirodnih nauka, na svim stepenima obrazovanja;
 •        rad na poticanju inicijativa za istraživačke programe od posebnog značaja za razvoj biohemije i molekularne biologije, u skladu sa Zakonom;
 •        rad na sudjelovanju u rješavanju problema zaštite čovjekove okoline;
 •        organiziranje samostalno ili u saradnji sa istim ili sličnim udruženjima seminara, okruglih stolova, tematskih predavanja, kolokvija, simpozija, savjetovanja, kongresa, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 •        izdavanje knjiga, brošura, biltena, letaka, naučnih i stručnih periodičkih i povremenih publikacija, u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 •        zalaganje za stručno usavršavanje članova Udruženja;
 •        podrška i učešće u izradi i implementaciji projekata u oblasti zaštite zdravlja ljudi;
 •        saradnja sa udruženjima, organizacijama, asocijacijama, pravnim licima, institucijama vlasti koje   obavljaju iste ili slične ciljeve i djelatnosti, u zemlji i inostranstvu u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 •        razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, u skladu sa Zakonom.

Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa djelatnostima Udruženja iz člana 9. ovog Statuta osnovati posebno pravno lice, u skladu sa članom 4. Zakona.

  Član 11.

 Udruženje je nestranačko, nevladina i neprofitna organizacija.

V-ČLANSTVO UDRUŽENJA
 Član 12.

 Članom Udruženja može postati svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine biohemijske i molekularne biološke struke (medicinskog, farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog i biološkog fakulteta), kao i ostalih srodnih biomedicinskih i prirodnih nauka, a koje prihvati Statut i ciljeve i djelatnosti Udruženja i to potvrđuje potpisivanje pristupnice.

Članom Udruženja može postati i pravno lice koje je registrovano u Bosni i Hercegovini, koje se bavi biohemijom i molekularnom bilogijom, uz uslov da nije član drugog istovjetnog ili sličnog udruženja.

Članovi Udruženja su ravnopravni.

Iznimno počasnim članom Udruženja može postati i svaka domaća i strana fizička i pravna osoba zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom pomoći promovisanja Udruženja i namjene za koje je Udruženje osnovano, bez prava glasa.

Član 13.

O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu: Upravni odbor), a na osnovu pravilnika kojeg donese Skupština.
Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu Sekretaru Udruženja.
Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.
Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.
Oblik i sadržaj članske karte i evidencije članstva utvrđuje se odlukom Skupštine.
Udruženje vodi spisak svojih članova, a evidenciju o članstvu vodi sekretar Udruženja.

VI-PRESTANAK ČLANSTVA
Član 14.

 Članstvo u Udruženju prestaje:

 • smrću člana;
 • dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja;
 • neplaćanjem članarine propisane odlukom Skupštine;
 • isključenjem.

Član 15.

 Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz članstva.
Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Upravnog odbora, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 16.

 Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Odluka Skupštine je konačna.
Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

VII-PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA
Član 17.

 Prava članova Udruženja su:

 • da biraju i budu birani u organe Udruženja;
 • da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
 • da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;
 • da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
 • da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

Član 18.

 Dužnosti članova Udruženja su:

 • da plaćaju članarinu na način i u visini koju odredi odlukom Skupština;
 • da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
 • da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;
 • da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva;
 • da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa upravljanja Udruženjem.

Član 19.

 Oblici odgovornosti članova su:

 •    javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili  nije nastala  znatna materijalna šteta;
 • opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;
 • isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijalnu štetu.

Bliži uslovi i načini odgovornosti članova će se regulisati Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavosti općeg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog općeg akta Udruženja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

VIII-ORGANI UPRAVLJANJA, PREDSTAVLJANJE I ZATUPANJE UDRUŽENJA
 Član 20.

Organi upravljanja Udruženjem su:

Skupština Udruženja,
Upravni odbor Udruženja,
Predsjednik Udruženja,
Sekretar Udruženja.

1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA
Član 21.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja sa jednakim pravom glasa.

Član 22.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine.

Skupština Udruge može biti:

 • redovna i
 • vanredna

Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruge.

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruge.

Pismeni poziv, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, članovima Skupštine se dostavljaju najmanje sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu (redovnu ili vanrednu):

 • na prijedlog Upravnog odbora,
 • na zahtjev 1/3 članova Udruženja,
 • na zahtjev predsjednika Udruženja.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 10 dana od dana primljenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač.

Član 23.

 Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg imenuje i razrješava Skupština.
Mandat predsjednika je četiri godine s mogućnošću reizbora.
Skupština redovno imenuje i zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju i radu Skupštine i saziva njene sjednice;
 • priprema materijal za njene sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • koordinira rad organa i tijela Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim

Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata:

 •  na sopstveni zahtjev;
 • ako  ne  prisustvuje sjednici  Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih
  razloga;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom predsjednika ruši ugled Udruženja i
 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 24.

 Skupština radi u sjednicama i kvorum je nadpolovična većina svih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članovaSkupštine, ukoliko ovim Statutom nije predviđeno da se za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.
Glasanje na Skupštini je javno, ukoliko se na samoj Skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.
Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.
Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.

Član 25.

 U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.

Član 26.

 Skupština Udruženja je nadležna za:

 •   donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom;
 •   donošenje programa rada i godišnji plan rada Udruženja;
 •   razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine;
 •   usvajanje završnog  računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 •   odlučivanje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanku rada Udruženja,
 •   imenuje i razrješava predsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora, predsjednika Udruženja i sekretara Udruženja;
 •   razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 •   imenuje lica ovlaštena za zastupanje Udruženja u pravnom prometu;
 •   donosi odluku o osnivanju pravnog lica u skladu sa Zakonom;
 •   donosi odluku o formiranju ureda i drugih organizacionih oblika uskladu sa Zakonom,
 •   donosi odluku o članarini;
 •   donošenje odluke o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja ili drugih statusnih promjena;
 •   rješava po žalbama članova Udruženja u drugom stepenu;
 •   donosi odluku o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 •   donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja,
 •   i vrši druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

2. UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA
 Član 27.

 Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
Upravni odbor ima 5 (pet) članova koji čine: predsjednik i četiri člana.
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Član 28.

Upravni odbor svoje sjednice održava najmanje dva puta godišnje, a vanredno po potrebi.
Upravni odbor radi u sjednicama i kvorum je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor i svaki njegov pojedinačni član su odgovorni Skupštini.

Član 29.

 Upravni odbor Udruženja:

 •   priprema sjednice Skupštine,
 •   priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština;
 •   provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 •   upravlja imovinom Udruženja ;
 •   daje prijedloge, mišljenja i incijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 •   podnosi godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 •   utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 •   rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
 •   prati provedbu finasijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
 •   donosi odluku o formiranju komisija: odbora, stručnih timova, sekcija, radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
 •   priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 •   predlaže programe i planove razvoja Udruženja;
 •   donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela;
 •   priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 •   obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i koje mu stavi u nadležnost Skupština.

 Član 30.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 •   na sopstveni zahtjev;
 •   ako ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora tri puta uzastopno  bez opravdanih razloga;
 •   ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
 •   drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

Član 31.

 Predsjednik Upravnog odbora:

 •   saziva sjednice Upravnog odbora samoincijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;
 •   stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 •   stara se o provođenju plana rada Upravnog odbora;
 •   sačinjava godišnji i polugodišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
 •   potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 •   vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja.

Predsjednika u odsustvu mijenja član Upravnog odbora u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana, a kojeg on pismeno ovlasti.

Član 32.

 Upravni odbor može, radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stave utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.

Član 33.

 Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.

3. PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
 Član 34.

 Udruženje ima predsjednika Udruženja, kojeg bira i razrješava Skupština na mandatni period od četiri godine, sa mogučnošću reizbora.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini.

 Član 35.

 Predsjednik Udruženja ima sljedeća prava i dužnosti:

 •   zastupa Udruženje u pravnom prometu;
 •   rukovodi radom Udruženja i organizira njegov rad;
 •   odgovoran je za zakonitost rada Udruženja;
 •   odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva Udruženja;
 •   naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana;
 •   stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine;
 •   nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;
 •   podnosi izvještaj o radu Skupštini;
 •   priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja, Upravnog odbora i Skupštine;
 •   stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno   finansijskog   poslovanja,   zakonitom   i   blagovremenom   vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 •  koordinira rad organa i tijela i donosi odluke o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;
 •   održava stalne kontakte sa javnošću i promovira ciljeve i djelatnosti Udruženja;
 •   obavlja i druge poslove koje mu je povjerila Skupština.

Predsjednik može biti opozvan i prije isteka vremena na koje je izabran i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne obavlja pravilno poslove predsjednika Udruženja,
 • ako svojim radnjama nanosi i ruše ugled Udruženja, i
 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

4. SEKRETAR UDRUŽENJA
 Član 36.

 Udruženje ima sekretara Udruženja kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat sekretara Udruženja je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Sekretar:

 •   zastupa Udruženje u pravnom prometu;
 •   vodi administrativno – tehničke poslove Udruženja;
 •   pomaže  predsjedniku  Upravnog  odbora  i  predsjedniku Skupštine u vođenju sjednica;
 •   čuva i koristi pečat Udruženja;
 •   obavještava članove Udruženja o redovnim i vanrednim sastancima Udruženja, aktivno učestvuje na svim sastancima Udruženja, te vodi zapisnike sa istih:
 •   prima pristupnice za članstvo i vodi spisak članova Udruženja na propisanom obrascu;
 •   prikuplja i vodi evidenciju o članarini.

IX-URED I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI
 Član 37.

 Radi realizacije ciljeva i djelatnosti Udruženja, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati uredi i drugi organizacioni oblici na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika donosi Skupština, kojom se utvrđuje sjedište, djelatnost i druga prava i obaveze za njihov rad.

Organizacioni oblici iz stava 1.ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.

X-STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA
 Član 38.

 Radi obavljanja administrativnih, stručnih, materijalno-finansijskih i drugih poslova, u Udruženju se može obrazovati stručna služba.

Obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru stručne službe, biće potpunije uređeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Udruženja, kojeg donosi predsjednik Udruženja.

Obavljanje administrativnih, stručnih, materijalno – finansijskih i drugih poslova u okviru stručne službe, može se djelimično ili potpuno povjeriti na izvršavanje drugim organima ili organizacijama ili stručnim licima, uz naknadu, o čemu odlučuje predsjednik Udruženja.

XI-INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA
 Član 39.

 Rad Udruženja je javan.
Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnim organima.
Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.
Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.

Član 40.

 Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.
Za informisanje članova Udruženja zadužen je predsjednik Udruženja.

Član 41.

 Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

XII- ZASTUPANJE UDRUŽENJA
 Član 42.

 Udruženje  u  pravnom  prometu  s trećim  licima  zastupaju predsjednik Udruženja i sekretar Udruženja.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim tijelima, predsjednik i sekretar Udruženja mogu dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugoj stručnoj osobi.

XIII-TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA
 Član 43. 

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština ne donese odluku o prestanku Udruženja.

Član 44.

 Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati jedna trećina članova Udruženja ili Upravni odbor, u slučaju:

 1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom
  Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana,
 2. ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri,
 3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Inicijativa se podnosi predsjedniku Upravnog odbora koji priprema materijal za Skupštinu.

Član 45.

Udruženje prestaje sa radom po sili zakona, u skladu sa odredbama članova  51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV-SPAJANJE I PODJELA U DRUGO UDRUŽENJE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA
Član 46.

Udruženje se može spojiti ili podjeliti u drugo Udruženje u skladu sa Zakonom.
Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

XV-PRIHODI UDRUŽENJA
 Član 47.

 Prihodi Udruženja su:

 • prihodi od članarina;
 • prihodi po osnovu sponzorstva, priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • prihod  stečen  vlastitim  djelovanjem   kroz  ostvarivanje  ciljeva  i  djelatnosti Udruženja, kako je to određeno ovim Statutom;
 • iz dijela dobiti koju ostvare pravna lica ili subjekti čiji je osnivač Udruženje;
 • iz drugih zakonom dozvoljenih izvora.

XVI-PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NA KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

 Član 48.

 Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

 Član 49.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Udruženje  je  dužno   upravljati   imovinom   udruženja  sa   pažnjom  dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članova Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine.

XVII-NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA
Član 50.

Skupština, na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finanskijski izvještaj i Izvještaj o radu Udruženja, za prethodnu godinu.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

Član 51.

U sjedištu Udruženja, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju sljedeći dokumenti: Statut Udruženja; godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilansom uspjeha; zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika   Udruženja; akti tekuće korespodencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.

XVIII-PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA
 Član 52.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.

 XIX-POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA
 Član 53.

Osnovni opšti akt Udruženja je Statut Udruženja.
Udruženje može donositi i druge opšte akte: pravilnike, odluke i poslovnike.
Opšti akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.
Pojedinačni akti su odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.

Član 54.

Na sastancima   organa   upravljanja   i   njegovim   komisijama – odborima obavezno se sačinjavaju zapisnici.
Zapisnici moraju biti istiniti i moraju odražavati tok rada sastanka i sadržavati odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.
Zapisnici moraju biti potpisani.
Incijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.
Incijativa se podnosi Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
Utvrđeni   prijedlog   dostavlja  se  Skupštini,   najmanje   30  dana  prije  dana održavanja sjednice Skupštine.

Član 55.

O izmjenama i dopunama statuta odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom članova.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju originalima i čuvaju u arhivi Udruženja.

 XX-PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 Član 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

 

Datum: 31.05.2013. godine

 

PREDSJEDNICA OSNIVAČKE SKUPŠTINE
Adlija Čaušević