Novosti

Zasjedanje Skupštine UBMB u BiH

Obavještavamo Vas da će u subotu, 5.12.2015. godine biti održana Skupština UBMB u BiH u prostorijama Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u krugu Kampusa Univerziteta (Zmaja od Bosne 8), sa početkom u 12:00 sati.

Za sjednicu je planiran sljedeći dnevni red:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Izbor zapisničara i ovjeravača zapisnika
 3. Verificiranje članstva u Udruženju
 4. Predstavljanje nacrta i usvajanje „Poslovnika o radu Skupštine UBMB u BiH“
 5. Predstavljanje nacrta i usvajanje „Pravilnika o članstvu u UBMB u BiH“
 6. Predstavljanje i usvajanje idejnog rjesenja članske karte UBMB u BiH
 7. Prijedlog o iznosu članarine za 2016. godinu
 8. Izvještaj o prihodima i rashodina na računu UBMB u BiH kod Raiffeisen bank dd
 9. Izvještaj predsjednika/sekretara Udruženja o aktivnostima Udruženja u periodu 2013. – 2015. godina
 10. Izvještaj o suradnji s međunarodnim organizacijama i predstavljanje plana rada za 2016. godinu
 11. Razno

Nakon završetka sjednice predviđen je koktel.
Pozivamo sve članove, sadašnje i buduće, da uveličaju ovaj događaj svojim prisustvom.